Belirti Gazetesi

BASIN ULUSLARIN ORTAK SESİDİR!
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

TEŞEKKÜR EDERİM

BELİRTİ GAZETESİ, YAYINLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDER.

MİSAFİRLER BAYRAKLI SAYAÇZİYARET SAYISI TOPLAM

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ GENÇ MÜHENDİSLERDEN UMUTLU!

Tarih 11 Haziran 2019, 17:59 Editör Aydın YILDIZ

HABER : AYDIN YILDIZ
Ege İhracatçılar Birlikleri Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Teknik Tekstil Eğitimi Her Geçen Gün Önem Kazanıyor, Tekstil Mühendisliği Mezunlarının Değeri Artıyor" denildi.

 

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ

GENÇ MÜHENDİSLERDEN UMUTLU

HABER : AYDIN YILDIZ


   Ege İhracatçılar Birlikleri Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü Genç Mühendislerden Umutlu, Teknik Tekstil Eğilimi Her Geçen Gün Önem Kazanıyor, Tekstil Mühendisliği Mezunlarının Değeri Artıyor" denildi.

 

   

TEKSTYL VE KONFEKSYYON SEKTÖRÜNÜN GELECE?Y

 GENÇ MÜHENDYSLERYN ELYNDE

 

TEKSTYL VE KONFEKSYYON SEKTÖRÜNÜN

 MÜHENDYSLERE YHTYYACI VAR

         Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli?i Bölümü bünyesindeki Ege Tekstil Toplulu?u’nun bu yyl ikincisini düzenledi?i, 2. Ege Tekstil Günleri’ne Ege Hazyrgiyim ve Konfeksiyon Yhracatçylary Birli?i Yönetim Kurulu Ba?kany Emre Kyzylgüne?ler konu?macy olarak katyldy.

Açyly? konu?malaryny Ege Üniversitesi mühendislik Fakültesi Dekany Prof.Dr.Süheyda Atalay ile Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli?i Bölüm Ba?kany Prof.Dr. Hüseyin Kado?lu’nun yapty?y Ege Tekstil Günleri’nde Ege Hazyrgiyim ve Konfeksiyon Yhracatçylary Birli?i (EHKYB) Yönetim Kurulu Ba?kany Emre Kyzylgüne?ler gelece?in tekstil mühendislerine konfeksiyon ve tekstil sektörü ile ilgili geli?melerden bahsetti ve sektörün gelece?inin genç mühendislerin elinde oldu?unu kaydetti.

Türk tekstil ve hazyrgiyim sektörünün dünya tekstil ve hazyrgiyim piyasalarynda önemli bir oyuncu oldu?una, yyllardan beri dü?ü?ü beklenen, be? yyl içinde sektör bitecek denilerek yanly? söylemlerin ortaya atyldy?yna de?inen Ege Hazyrgiyim ve Konfeksiyon Yhracatçylary Birli?i Yönetim Kurulu Ba?kany Emre Kyzylgüne?ler, ”1995’ten beri, be? yyl içinde tekstil ve konfeksiyon sektörü bitecek deniliyor. ?u an 2013’ü bitirmek üzereyiz ve bu sektör halen ya?yyor ve geli?imini sürdürüyor, bu söylemlere kanmamak lazym. Dünyanyn en büyük altyncy Avrupa’nyn en büyük ikinci tedarikçisi konumundayyz. Sektörümüz bu konumunu daha uzun yollar korumak için gerekli her türlü altyapyya, bilgi birikimine sahiptir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü olarak yyllyk toplam 26 milyar dolar civarynda ihracatymyz var ve bu ihracatymyz artan bir trendde devam ediyor” dedi.

 

Türkiye’de 17 Tekstil Mühendisli?i Bölümü oldu?unu ve bu bölümlerden mezun olan mühendislerin sektöre kazandyrylmasyny EHKYB olarak önemsediklerinin altyny çizen Emre Kyzylgüne?ler, tekstil ve konfeksiyon sektörüne gençlerimizi kazandyrmak için çe?itli projeler düzenliyoruz ve bu projelerin sonuna gelinmek üzere oldu?u müjdesini sizlerle payla?mak isterim. Önümüzdeki günlerde, uzun zamandyr Ege Hazygiyim ve Konfeksiyon Yhracatçylary Birli?i olarak sürdürdü?ümüz gelinlik projesinin ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri Yhracatçylary Birli?imizin yürüttü?ü teknik tekstil projesinin çyktylaryny kamuoyuna duyuraca?yz” ?eklinde konu?tu.

 

Teknik Tekstil E?ilimi Her Geçen Gün Önem Kazanyyor, Tekstil Mühendisli?i Mezunlarynyn De?eri Artyyor

 

Önümüzdeki yyllarda sektörde tasarym ve hizmet altyapysynyn geli?mesiyle birlikte sektörün büyümesi beklendi?ini belirten Emre Kyzylgüne?ler, son yyllarda kar?ymyza çykan önemli e?ilimlerin birinin teknik tekstiller oldu?unu belirtti. Kyzylgüne?ler, “Teknik tekstiller özellik içeren kuma?lar kullanylarak hazyrgiyim ürünlerinin son kullanycynyn talepleri do?rultusunda i?levselli?inin arttyrylmasy ve ürüne bir katma de?er eklenmesini içeriyor. Teknik tekstiller ile fonksiyonel özellikleri olan hazyrgiyim ürünleri tüketiciye sunulabilmekte, teknik tekstil ürünleri hazyrgiyim ürünleri dy?ynda güvenlik, sa?lyk ve otomotiv gibi alanlarda kullanylabilmektedir. Bölgemizin sahip oldu?u fyrsatlar arasynda teknik tekstiller konusundaki ara?tyrma ve geli?tirme çaly?malary geldi?ini belirtmek isterim. Bu çaly?malar kapsamynda bölgemizin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyaca?y teknik tekstil ürünlerine yönelik alt yapy çaly?malarynyn sa?lanmasy hedeflenmektedir. Bu noktada siz tekstil mühendislerimize de teknik tekstillerin geli?tirilmesi a?amasynda önemli görevler dü?mektedir” diyerek teknik tekstilin öneminin altyny çizdi.

 

Sektöre yönelik destekler hakkynda da Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli?i ö?rencileri ile katylymcylara bilgi veren Kyzylgüne?ler, “Devletimiz sanayi yatyrymlaryna yönelik olarak açyklady?y te?vik paketiyle faaliyetlerimizi destekliyor. Pakette yer alan i?gücü maliyetlerine yönelik te?vikler, hazyrgiyim sektörünü do?rudan ilgilendirmektedir. Özellikle bölgemiz firmalarynyn üretim operasyonlaryny do?rudan ya da fason olarak te?vik sistemi açysyndan avantajly bölgelere kaydyrmasy ile ilgili çaly?malar sürmektedir. Ekonomi Bakanly?y’nyn da sektörümüze yönelik destekleri devam etmektedir. Marka olu?turulmasy amacyyla Turquality Tebli?i,  yurtdy?ynda ofis ve ma?aza açylmasyna yönelik destekler, tasarym kültürünün arttyrylmasy ve tasarymcy yeti?tirilmesine yönelik destekler bunlaryn ba?lycalaryndandyr. Özellikle Turquality programy, kapsamynda farkly sektörlerden uluslararasy piyasalarda faaliyet gösteren yakla?yk 54 marka desteklenmektedir. Desteklenen bu markalardan 32 sinin tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait olmasy, sektöre verilen önemin açyk bir göstergesidir. Bunun yanysyra sektörün ihtiyaçlary do?rultusunda düzenlenen e?itimler, Ekonomi Bakanly?y ile birlikte yurtdy?yndan alycylary bölgemiz üreticileri ile bulu?turuldu?umuz alym heyetleri ve alycylar ile bölgemiz firmalarynyn do?rudan hedef pazarda bulu?turuldu?u sektörel ticaret heyetleri, her yyl tasarym kültürünün arttyrylmasy amacyyla düzenlenen EYB Moda Tasarym Yary?masy bu faaliyetler arasynda yer almaktadyr” diyerek görü?lerini bildirdi.

 

“Sektörümüz Yhracat Hedefine Odaklandy”

 

Türkiye Yhracatçylar Meclisi tarafyndan belirlenen ve sonrasynda devlet politikasy haline gelen 2023 yylynda 500 milyar dolar ihracat hedefinin 72 milyar dolarlyk kysmynyn tekstil ve konfeksiyon sektöründen beklendi?ine dikkat çeken Kyzylgüne?ler,”Konfeksiyon ve tekstil sektörümüz, gerçekle?tirilmesi beklenen 72 milyar dolarlyk hedefe odaklanmy? durumdadyr. Bu hedefin, sektörümüzün gelece?ine umutla bakmamyz için sa?lam bir dayanak olarak görmek gerekti?ine inanyyorum. Markala?ma, katma de?eri yüksek ürün üretimine geçi? ve yeni üretim modellerine adaptasyon ile hizmette sa?lanacak mükemmeliyet ile 2023 hedefine ula?abilece?imizi dü?ünüyorum” diyerek sözlerini noktalady.

 

 

                                                  Bu haber güncellenmeden önce 50 defa okunmu?tur.

Bu haber 3557 defa okunmuştur.

Delicious 
  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

EMEK-İŞ-ÜRETİM

KÖŞEMTAKSİ ESNAFI UYARIYOR!

KÖŞEMTAKSİ ESNAFI UYARIYOR! KÖŞEMTAKSİ ESNAFI UYARIYOR! HABER FOTOĞRAF : AYDIN YILDIZ Yolların bozukluğu adreslerin tam olarak verilmemesi hizm...

GÜLHANEPARKI GÜZELLEŞTİREN EKİP

GÜLHANEPARKI GÜZELLEŞTİREN EKİP HABER-FOTOĞRAF : AYDIN YILDIZ Bilindiği gibi Gülhanepark İstanbul'un olmazsa olmazlarındandır. Hemen herkes Gül...

TARİH SAAT

ADALETLİ, BAŞARILI, NAMUSLU VE CESUR OLMAK!16 Mart 2019

TAKVİM

ANKET

BELİRTİGAZETESİ'Nİ İLK NEREDEN DUYDUNUZ!

Tüm Anketler

BELİRTİGAZETESİ AJANDA

          
                                                  
BELİRTİGAZETESİ AJANDA
 
BELİRTİGAZETESİ
TÜM OKURLARININ 2019 YILI'NI TEBRİK EDER
GELECEĞE UMUTLA BAKMALIYIZ! ANTARTİKA VE UZAY ÜSLERİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ!
ÜRETEN DÜNYA HALKLARIYLA BARIŞIK BAŞARILI BİR TÜRKİYE İÇİN EL ELE YENİ ZAFERLERE MERHABA DEMELİYİZ

MİSAFİR TANIMA

Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.

BELİRTİGAZETESİ'NDE YAYINLANAN HABER,YAZI,RESİM,KARİKATÜR VE BENZERİ ESERLERİN SORUMLULUĞU ÜRETENLERİNE VE YAYINLATANLARA AİTTİR!
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi